Hkaepˊ Lawng Eun Yesuˊ

Yesuˊ

Yesuˊ yeuh Eun peue nyu kuˊ hk'oˊ nguit kuˊ hk'oˊ amˊ naˊ, tamˊ ri yam keutˊ Eun rot ti yam yeum Eun. Hk'aˊ naee Htawm luˊka naˊ, kuˊ hk'oˊ amˊ yeuh Eun, kuˊ sangsawnˊ Eun, maeeˊ hk'aˊ a yu imˊ Eun naˊ tuilˊ ka a puc ti glihˊ gleuengˊ

 • 2:07:53

  Yesuˊ - Full video

 • 8:08

  1 Yamla

 • 3:42

  2 Yam Yesuˊ keutˊ Eun

 • 2:15

  3 Yam Yesuˊ meuh Eun konˊ nyom

 • 3:47

  4 Yesuˊ hkamˊ Eun hk'aˊ cumˊ ri Yoˊhan Eun

 • 2:22

  5 Satan naˊ ingˊ copˊ a Yesuˊ Eun

 • 3:07

  6 Yesuˊ lahˊ Eun hk'aˊ htonnuk ka Htawm seungaˊ naˊ

 • 1:02

  7 leukahˊ leupong lawng hpariˊsaeˊ maeeˊ peue cepˊ hkawnˊ

 • 2:01

  8 Kuˊ hk'oˊamˊ lawng mheutˊ kaˊ

 • 2:14

  9 Konˊ beunˊ eun Yaiˊraiˊ naˊ tang cuin eun

 • 3:10

  10 Leuk ri ti peuecaee

 • 1:02

  11 Kuˊ ngam

 • 3:38

  12 Leukahˊ sinˊ panggong

 • 0:19

  13 Munˊ naˊ kueˊ a ri peue leuceng hotˊ ri yeuh a naˊ ce

 • 2:56

  14 Beunˊ mapˊ naˊ pun ka hk'aˊ ponlawt

 • 0:43

  15 Beunˊ mhaiˊ

 • 1:56

  16 Seuraˊ tuilˊ hk'aˊ cumˊ Yoˊhan utˊ eun nang htawngˊ

 • 2:18

  17 Leukahˊ leupongˊ lawng puinˊ kuˊ seumal

 • 0:55

  18 Leukahˊ leupongˊ lawng kawkˊ ngawl

 • 1:58

  19 Yesuˊ canˊ Eun ba leuumˊ naˊ ditˊ ti

 • 2:16

  20 Baiˊ peue seucaˊ lec

 • 2:29

  21 Yesuˊ uiiˊ Eun peue 5000 peue

 • 1:23

  22 Petruˊ lahˊ eun Yesuˊ meuh Eun hkrit

 • 1:45

  23 Plinˊ rup ri

 • 2:15

  24 Yesuˊ bai ra Eun ri tec seucaˊ rai lih hk'aiˊ peue awnˊ eun

 • 0:57

  25 Yesuˊ guil Eun lawng hk'oˊ munˊ

 • 2:23

  26 Lawng hk'aˊyumˊ maeeˊ lawng hk'oˊmunˊ

 • 0:54

  27 Peue yeuh peue ti peue eun yeuh mapˊ koˊ kueˊ eun mapˊ

 • 0:28

  28 Keutec kuingˊ pangmaoˊ naˊ maeeˊ seumal tuiˊ plamˊ

 • 0:29

  29 Yesuˊ yeuh Eun aˊmawo peue mapˊ

 • 1:57

  30 Baiˊ hk'aˊ naee seunyi sinˊ

 • 1:38

  31 Samariˊ peue chakˊ

 • 1:44

  32 Baiˊ Batiˊmeasˊ

 • 2:21

  33 Yesuˊ Eun maeeˊ sakˊkaeˊ eun

 • 0:42

  34 Yesuˊ lahˊ Eun lawng kaw ri pun ri yeum

 • 1:10

  35 Yesuˊ ingˊ lec Eun hk'aˊ pe naˊ

 • 1:00

  36 Yesuˊ yam Eun ri Yeruˊsalaem naˊ

 • 1:51

  37 Yesuˊ ra Eun ri tec peue paingˊ leuvaee naˊ ce

 • 0:45

  38 Paectan ka aˊya seunao

 • 0:59

  39 Annasˊ mhaingˊ eun lawng tiˊ ca Eun Yesuˊ

 • 1:50

  40 Leukahˊ leupongˊ lawng sangˊ hpaˊ val pliˊ bui

 • 0:58

  41 Seueˊ paec ri Kaeˊsa eun

 • 2:55

  42 Somˊ pul ti sutˊ

 • 2:29

  43 Vang somˊ htan hk'aˊ tuh

 • 4:22

  44 Ingˊ mheutˊ Yesuˊ Eun

 • 2:23

  45 Petruˊ tec la eun Yesuˊ Eun

 • 1:58

  46 Yesuˊ hkamˊ Eun hk'aˊ isˊ mhaingˊ peue ri

 • 1:43

  47 Klawng Yesuˊ Eun ingˊ ri Piˊlatˊ eun

 • 1:24

  48 Va Yesuˊ Eun heulˊ ri herotˊ eun

 • 2:56

  49 Yesuˊ hkamˊ Eun hk'aˊ tawsˊ aˊmu yeum

 • 3:34

  50 Yesuˊ klawmˊ Eun kleumˊ rawngˊ tawpˊ ri naˊ meun

 • 2:49

  51 Yesuˊ yeum Eun

 • 0:56

  52 Peue suikˊ naˊ gvah ce hk'o Eun Yesuˊ naˊ

 • 1:06

  53 Tawkˊ muis Eun Yesuˊ naˊ Pang kleumˊ rawngˊ tawpˊ naˊ

 • 1:39

  54 Peue conˊ lalˊ peue naˊ tawkˊ peue ka pang kleumˊ rawngˊ tawpˊ naˊ

 • 1:45

  55 Hk'aˊ yeum Eun Yesuˊ

 • 2:00

  56 Puingˊ Yesuˊ Eun

 • 1:28

  57 Citˊ seungaˊ naˊ utˊ ce nang keutuiˊ leuangˊ naˊ

 • 1:22

  58 Leumuic Eun Yesuˊ naˊ hungˊ ka

 • 1:55

  59 Yesuˊ kuhˊ imˊ Eun tuilˊ peue caee ri naˊ ce nawk ri

 • 1:15

  60 Peue yeuh kanˊ keuting naˊ hukˊ ce

 • 5:40

  61 klawng nang sumˊ yawng Yesuˊ Eun naˊ peue

bloeˊ a heulˊ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.