Ceucat plang

gong

     Renˊkawn rap riti peue ingˊ lec ri nawk website aenˊ a naˊ peue ku peue ri.

     Website aenˊ a meuh pun eˊ peue ceu Plang. Peue ceu Plang eˊ ciˊ utˊ tawngnhawˊ? Eˊ ciˊ yeuh ri hk'a kanˊ ceu nangnhawˊ? Lawng peue ceu Plang, ritroe Plang, hk'ohk'eung Plang, tuˊhtawm Plang maeeˊ leukahˊ Plang naˊ a ciˊ yeuh saˊnhawˊ, aˊnhawˊ lawn ingˊ oeˊ ri nomˊnawk a koˊ, peue kaw pun ri nyu a.

    Nang galˊ aenˊ ce plang eˊ unˊ nang kueˊ eˊ vang kaw hk'onˊro ri tiduihˊ kopti sawngˊ utˊ eˊ seungai pu ri naˊ, hk'aˊ nanggalˊ ka sa plang naˊeˊ cang raiˊ heulˊ. Punta plang naˊ kaw eˊ unˊ cang raiˊ heulˊ naˊ koˊ eˊ kawnˊ kaw yeuh ri kueˊ website aenˊ na. Hk'aˊ naee ka naˊ kaw a meuh vang seueˊ Leukahˊ Plang, htawm plang naˊ, apom Plang naˊ, cai plang naˊ, cha plang naˊ maeeˊ apom Peucawoˊ naˊ. Lheuˊawnˊ naˊ kuˊ sumˊnyu sumˊyawng eˊ kuˊyeuh pu ri naˊ a kaw utˊ hk'aˊnaee ka website aenˊ a gawmˊeucˊ hawcˊ.

Aˊya plang.jpg